wzor na konkurencje

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy

Tytuł Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zelmotor Sp. z o.o.

Cel projektu: Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19.

Okres realizacji projektu: 2020-08-01 do 2020-09-08

Kwota dofinansowania: 338 572,02 zł

wzor na konkurencje

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP II, Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0019/20-00

Tytuł Projektu: Wdrożenie rekomendacji opracowanych w ramach strategii wzorniczej w Zelmotor sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez implementację wzornictwa

Cele projektu: Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Zelmotor sp. z o.o., dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek AGD nowych i ulepszonych produktów, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom klientów wzornictwie i zastosowaniu.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu Zelmotor oczekuje przede wszystkim poprawy wyników firmy (oczekiwania produktowe i finansowe).
W szczególności:

 • rozbudowania, uzupełnienia i dywersyfikacji dotychczasowej oferty produktowej firmy, a także poszerzenia grupy odbiorców poprzez wdrożenie ulepszonych produktów obecnie oferowanych (maszynka do mielenia, standardowy mikser) i całkiem nowego produktu (innowacyjny mikser) – oczekiwanie produktowe;
 • zwiększenia poziomu sprzedaży i wzrostu przychodów wynikających z niego:
  • sprzedaży ulepszonych i nowych produktów wcześniej nieoferowanych,
  • wzrostu marżowości na produktach AGD, dzięki uniezależnieniu się od zewnętrznych podwykonawców i dzięki oferowaniu gotowych produktów, a nie tylko ich komponentów (silników),
  • wzrostu sprzedaży wszystkich produktów dzięki skutecznym działaniom marketingowym,
  • wzrostu zadowolenia klientów, dzięki lepszemu dopasowaniu oferty do ich potrzeb,
  • oszczędności dzięki zoptymalizowaniu procesów biznesowych.

Wartość projektu: 5 031 463,00 zł netto
Wkład Funduszu Europejskiego: 2 999 877,80 zł

wzor na konkurencje

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP I

Tytuł projektu: Wzornictwo szansą rozwoju działalności firmy Zelmotor

Cele projektu: Celem projektu jest rozwój i dywersyfikacja oferty firmy Zelmotor w oparciu o przeprowadzony audyt wzorniczy i opracowaną strategię wzorniczą. Projekt ma na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie obecnej oferty produktowej poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz usprawnienie dotychczasowej organizacji pracy w zakresie marketingu, komunikacji i dystrybucji, a także pozyskanie nowych rynków zbytu.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności względem innych firm. Wnioskodawca zdobędzie wiedzę dotyczącą wzornictwa oraz możliwości jego zastosowania w celu zaspokojenia potrzeb klientów, którzy oczekują funkcjonalności, ceny i jakości połączonych z atrakcyjnym designem. Opracowana Strategia wzornicza zawiera konkretne wskazania do wdrożenia.

Wartość projektu: 49 000 zł netto
Wkład Funduszu Europejskiego: 41 650.00 zł

1

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: Innowacyjny wentylator do kapsuły do okapów kuchennych

Cele projektu: Celem projektu było stworzenie nowego, innowacyjnego wentylatora do okapów kuchennych, chrakteryzującego się w stosunku do obecnie stosowanych wysoką sprawnością, niską hałaśliwością a w obszarze produkcji wyższą technologicznością rozumianą jako optymalizacją wytwarzania.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności względem innych firm. Rezultaty projektu zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej. W połączeniu z innowacyjnym silnikiem bezszczotkowym, wentylator stanowił będzie kapsułę do okapów kuchennych gotową do zamontowania. Spółka odniesie korzyści poprzez dywersyfikacje produkcji oraz znaczący wzrost przychodów. Już w chwili obecnej przedsiębiorstwo Zelmotor posiada wstępne zamówienia na kapsułę.

Wartość projektu: 202 950,00 zł netto
Wkład Funduszu Europejskiego: 140 250,00 zł